RODO

Klauzula informacyjna - art 13 RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (rozporządzenie parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marek Okrutny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH EDMAR MAREK OKRUTNY ,Al Wojska Polskiego 46 ,26-600 Radom NIP 7961046231 zwany dalej PPH EDMAR
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, usług, w tym celu prowadzenie dokumentacji zamówienia oraz w celu księgowego rozliczenia usług, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane księgowe.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez PPH EDMAR, obsługujące PPH EDMAR biuro księgowe oraz podmioty realizujące nasze zlecenia w celu finalizacji umów sprzedaży, przy czym udostępnianie danych będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego prawidłowe świadczenie usług oraz rozliczenie księgowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji umowy, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa podatkowego to jest nie krótszy niż 5 lat od końca roku podatkowego w jakim powstało zobowiązanie podatkowe, wynikające z zawartej umowy.
8. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonej zgody dane będą przechowywane w zakresie i w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących- narusza przepisy.
11. Podanie prze Panią/Pana danych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi, w szczególności brakiem możliwości złożenia zamówienia.
12. Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.
13. Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o produktach, terminach realizacji umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres mail bądź wskazany numer telefonu.